Банк кредиторларының талаптары тізілімінің 2-кезегіндегі кредиторға төлемді жүзеге асыру туралы

01.07.2022 жылы «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (бұдан әрі – Банк) «Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі – «ҚДКБҚ» АҚ) Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегіндегі кредиторға 175 000 000 (жүз жетпіс бес миллион) теңге сомасында төлеуді жүзеге асырды.

01.07.2022 жылғы жағдай бойынша кредиторлармен есеп айырысулар жүргізілді:

1 кезек (қызметкерлердің жалақысы) 86 628,04 теңге (100%)сомасында;
2 кезек («ҚДКБҚ» ақ) 20 043 000 000 теңге сомасында (53,33%).