Банк кредиторларының талаптары тізілімінің 2-кезеңіндегі кредиторға төлем туралы

2023 жылғы 1 ақпанда «Астана Банкі» АҚ Тарату комиссиясы (бұдан әрі – Банк) «Қазақстанның Банкі депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі – ҚДҚҚ) кредиторлар талаптарының тізілімінің екінші кезеңінің кредиторына төлем жасады. АҚ) 580 000 000 (Бес жүз сексен миллион ) теңге сомасында.

2023 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша кредиторлармен есеп айырысулар жүргізілді:

1 кезең (қызметкерлердің жалақысы) 86 628,04 теңге (100%);

2 кезең (ҚФГД АҚ) 23 431 000 000 теңге (62,33%).

банк

01.02.2023 ж «Астана Банкі» АҚ тарато комиссиялары (ары қарай – Банк) құлақ тығындарын тасымалдау Банк кредиторларының талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша Қазақстанның депозиттеріне кепілдік беру көрі» АҚ-на (бұдан әрі – «Қ ДҚБҚ «АҚ) 580,000 теңге (580,000 теңге) ақша сомасы төленді.

2023 жыл 01 ақпан айына сейкес несіе ​​берушілермен есеп айырысулар жүргізілді:

1 кезең (қызметкерлерге жалақы) барлығы – 86 628,04 теңге (100%);

2 кезең («ҚДҚБҚ» АҚ) барлығы – 23 431 000 000 теңге (62,33%).