04.01.2023 жылы «Астана Банкі» АҚ Тарату комиссиясы (бұдан әрі – Банк) «Қазақстанның Банкі депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі – ҚДҚҚ) кредиторлар талаптарының тізілімінің екінші кезеңінің кредиторына төлем жасады. АҚ), 185 000 000 (Бір жүз сексен бес миллион) теңге сомасында.

04.01.2023 жылғы жағдай бойынша кредиторлармен есеп айырысулар жүргізілді:

 

1 кезең (қызметкерлердің жалақысы) 86 628,04 теңге (100%);

2 кезең (ҚФГД АҚ) 22 851 000 000 теңге (60,79%).