01.06.2023 жылы «Астана Банкі «АҚ тарату комиссиясы(бұдан әрі – Банк) 91 000 000(тоқсан бір миллион) теңге сомасында» Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры «АҚ (бұдан әрі – «ҚДКБҚ» АҚ) Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегіндегі кредиторға төлеуді жүзеге асырды.

 01.06.2023 жылғы жағдай бойынша кредиторлармен есеп айырысулар жүргізілді:

1 эссе (қызметкерлердің жалақысы) 86 628,04 теңге (100%)сомасында;

2 эссе («ҚДКБҚ» АҚ) 23 970 000 000 теңге (63,77%) сомасында.

01.06.2023 ж. «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (бұдан әрі – Банк) «Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі-«ҚДКБҚ» АҚ) кредитор – банктің кредиторлар талаптары тізілімінің екінші кезегі бойынша 91 000 000 (тоқсан бір миллион) теңге мөлшерінде ақша сомасын төледі.

   2023 жылғы 01 маусымға сәйкес кредиторлармен есеп айырысулар жүргізілді:

1 кезең (қызметкерлердің жалақысы) барлығы – 86 628,04 теңге (100%);

2 кезең («ҚДКБҚ» АҚ) барлығы– 23 970 000 000 теңге (63,77%).