03.04.2023 года Ликвидационной комиссией АО «Банк Астаны» (далее – Банк) осуществлена выплата кредитору второй очереди реестра требований кредиторов Банка АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – АО «КФГД»), в сумме 207 000 000 (Двести семь миллионов) тенге.

 По состоянию 03.04.2023 года произведены расчеты с кредиторами:

  • 1 очереди (заработная плата работникам) в сумме 86 628,04 тенге (100%);
  • 2 очереди (АО «КФГД») в сумме 23 738 000 000 тенге (63,15%).
  • Документ

Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша есеп айырысулар жүргізілуде

03.04.2023 ж. «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (әрі қарай – Банк) несие беруші Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-на (бұдан әрі - «ҚДКБҚ» АҚ) 207 000 000 (екі жүз жеті миллион) теңге көлеміндегі ақша сомасы төленді.   
   2023 жылғы 03 сәуір айына сәйкес несие берушілермен есеп айырысулар жүргізілді:
1 кезең (қызметкерлерге жалақы) барлығы – 86 628,04 теңге (100%);
2 кезең («ҚДКБҚ» АҚ) барлығы – 23 738 000 000 теңге (63,15%).
Документ